Porady prawne

01
Adopcja
Przysposobienie inaczej adopcja (z łaciny adoptio – usynowienie) oznacza utworzenie stosunku rodzinno-prawnego miedzy...
Czytaj dalej
02
Alimenty
Zgodnie z definicją zawartą w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, obowiązek alimentacyjny to obowiązek...
Czytaj dalej
03
Alimenty na dziecko
Według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek alimentacyjny polega na dostarczeniu środków utrzymania...
Czytaj dalej
04
Alimenty na żonę w czasie trwania małżeństwa
Małżonkowie mają obowiązek dostarczać środków utrzymania dla zaspokojenia potrzeb rodziny. W trakcie trwania małżeństwa...
Czytaj dalej
05
Darowizna – cofnięcie
W myśl art. 888. § 1. Kodeksu cywilnego przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na...
Czytaj dalej
06
Dozór elektroniczny
Dozór elektroniczny jest to kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. Stanowi on stosunkowo...
Czytaj dalej
07
Droga konieczna
Właściciel nieruchomości ma prawo wystąpić z roszczeniem o ustanowienie na jego rzecz drogi koniecznej...
Czytaj dalej
08
Miejsce zamieszkania dziecka
Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców...
Czytaj dalej
09
Opieka naprzemienna
Opieka naprzemienna (fachowo zwana pieczą naprzemienną) została wprowadzona do kodeksu rodzinnego...
Czytaj dalej
10
Podział majątku dorobkowego małżonków
Postępowanie o podział majątku dorobkowego wykazuje jednak szereg odrębności od innych działów dokonywanych między...
Czytaj dalej
11
Przedawnienie roszczeń
Przedawnienie roszczeń rozpoczyna bieg w chwili wymagalności roszczenia, czyli od momentu możliwości...
Czytaj dalej
12
Rozwód
Zgodnie z polskimi przepisami, podstawowym i koniecznym warunkiem dopuszczalności rozwodu jest wystąpienie zupełnego...
Czytaj dalej
13
Rozwód a podział majątku
Rozwód małżonków między którymi istniała wspólność majątkowa powoduje, że wspólność ta ustaje, a w jej miejsce pojawia...
Czytaj dalej
14
Rozwód – nierówny podział majątku
Zasada równych udziałów małżonków w majątku wspólnym obowiązuje bez względu na stopień, w którym każde z małżonków...
Czytaj dalej
15
Spadek – odrzucenie
Odrzucenie spadku pozwala uniknąć długów spadkowych – a także zmienia układ dziedziczenia. Warto zastanowić się nad...
Czytaj dalej
16
Spadek- odrzucenie przez dziecko
Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć...
Czytaj dalej
17
Ubezwłasnowolnienie
Ubezwłasnowolnienie służy osobom, które nie potrafią samodzielnie zatroszczyć się o swoje sprawy i dbać o...
Czytaj dalej
18
Warunkowe przedterminowe zwolnienie
Warunkowe przedterminowe zwolnienie nie jest probacją sensu stricto, ponieważ nie stanowi środka reakcji...
Czytaj dalej
19
Władza rodzicielska – ograniczenie , pozbawienie
asadnicza różnica między ograniczeniem a pozbawieniem władzy rodzicielskiej polega na skutkach każdego...
Czytaj dalej
20
Zniesienie współwłasności
Zgodnie z art. 195 k.c. własność tej samej rzeczy może przysługiwać niepodzielnie kilku osobom...
Czytaj dalej
21
Zachowek
Zachowek to uprawnienie, które ma na celu ochronę spadkobierców ustawowych. Spadkobiercami są osoby blisko...
Czytaj dalej
22
Darowizna odwołanie
Samo odwołanie darowizny nie pociąga jednak za sobą skutku w postaci zmiany właściciela. Konieczne jest...
Czytaj dalej
23
Umowa przedwstępna
Umowa przedwstępna znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy strony deklarują chęć przystąpienia do...
Czytaj dalej
24
Wyrok prawomocność wykonalność
Polskie prawo wymienia kilka typów orzeczeń jakie może wydawać sąd w trakcie procesu. Sąd wydaje...
Czytaj dalej
25
Zaprzeczenie ustalenie ojcostwa
Domniemywa się, że dziecko urodzone podczas trwania małżeństwa pochodzi od męża matki...
Czytaj dalej
26
Dziedziczenie ustawowe
Dziedziczenie ustawowe występuje wtedy, gdy spadkodawca nie zostawił testamentu, albo...
Czytaj dalej
27
Testament
Testament jest oświadczeniem woli spadkodawcy sporządzanym na wypadek śmierci...
Czytaj dalej
28
Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny
Zadośćuczynienie to rekompensata za szkodę niemajątkową, czyli krzywdę doznaną...
Czytaj dalej
29
Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych
Ochrona dóbr osobistych środkami niematerialnymi jest niezależna od winy naruszyciela...
Czytaj dalej