Alimenty na żonę w czasie trwania małżeństwa

Małżonkowie mają obowiązek dostarczać środków utrzymania dla zaspokojenia potrzeb rodziny. W trakcie trwania małżeństwa na małżonków może zostać nałożony obowiązek o charakterze alimentacyjnym. Na obojgu małżonków ciąży obowiązek wspólnego zaspokajania potrzeb rodziny. Małżonkowie muszą zapewnić rodzinie odpowiednie warunki życia, czyli: mieszkanie, wyżywienie, odzież, pewien standard życia, pozwalający na godziwą egzystencję

Obowiązek ten wynika również z art. 27 k.r.o. który stanowi, iż oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli.

W trakcie trwania małżeństwa możliwe jest zatem postępowanie o zasądzenie alimentów. Co również istotne, małżonek może domagać się przekazywania przez drugiego małżonka określonych świadczeń nie konkretnie na utrzymanie i wychowanie dzieci, ale na zaspokojenie potrzeb rodziny (ogólnie). Podstawą takiego roszczenia jest właśnie wspomniany przepis art. 27 k.r.o.

Ponadto, w przypadku gdy jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka (art. 28 k.r.o.).

Przesłankami obowiązku alimentacyjnego na rzecz małżonka w czasie trwania małżeństwa są:

  • usprawiedliwione potrzeby uprawnionego małżonka,
  • zarobkowe i majątkowych możliwe zobowiązanego.

Podobnie jak w przypadku obowiązku na rzecz dziecka, nie wymaga się od uprawnionego, aby znajdował się w niedostatku. Małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa powinni żyć na podobnej stopie życiowej. Warto zgłosić się do Kancelarii Prawnej aby ustalić prawidłowość w alimentach.

Małżonkiem uprawnionym do żądania alimentów w czasie trwania małżeństwa jest ten małżonek, którego możliwości zarobkowe uległy zmniejszeniu. Do zmniejszenia możliwości zarobkowych może dojść na skutek:

  • sprawowania opieki nad dziećmi,
  • wykonywania pracy we wspólnym gospodarstwie domowym małżonków.
Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska