Przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h

Zgodnie z art. 132 ustawy Prawo o ruchu drogowym, zatrzymanie wydanego w kraju prawa jazdy nastąpi, gdy kierowca kieruje pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. Nie jest to jedyna konsekwencja tego czynu.

Kierowca ten będzie odpowiadał również na mocy Kodeksu wykroczeń. Dla przedziału przekroczenia prędkości:

– od 51 do 60 km/h sankcja wynosi odpowiednio 1500 zł i 3000 zł;

– 61-70 km/h 2000 i 4000 zł;

-powyżej 71 km/h – 2500 zł i 5000 zł.

Tu zastrzeżenie: podwojone kary obowiązują od 17 września 2022 roku w przypadku ponownego popełnienia tego samego wykroczenia w ciągu 2 lat.

Policjant zatrzymując prawo jazdy wyda pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy, które uprawnia nas do kierowania pojazdem w okresie 24 godzin od przedmiotowego zdarzenia. Regulacja ta ma na celu umożliwienie kierowcy powrotu do domu bez konieczności wzywania lawety lub oczekiwania na kierowcę zastępczego.

Co dalej dzieje się z prawem jazdy?

Policja przesyła zatrzymane prawo jazdy do właściwego starosty, który wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Decyzji tez nadany zostaje rygor natychmiastowej wykonalności – począwszy od dnia zatrzymania dokumentu.

Po 3 miesiącach prawo jazdy można odzyskać – jest ono zwracane po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej w wysokości 50 groszy.

Co jeżeli w trakcie kontroli nie posiadamy przy sobie prawa jazdy?

Policja przekazuje tę informację staroście, który wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy oraz wzywa kierującego do zwrotu prawa jazdy (decyzja ta również ma rygor natychmiastowej wykonalności), a termin zatrzymania prawa jazdy biegnie od daty zwrotu dokumentu do starosty.

Zgodnie z wyrokiem WSA w Łodzi z dnia 17 maja 2017 r. Sygn. akt III SA/Łd 223/17: „Złożenie przez kierowcę oświadczenia o nieposiadaniu prawa jazdy lub nieokazanie go policjantowi nie może powodować zwolnienia go od administracyjnoprawnych skutków zachowania naruszającego przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. Również w przypadku niezatrzymania prawa jazdy ze względu na nieokazanie go przez kierowcę, Policja zobowiązana jest poinformować starostę (prezydenta miasta) o zaistniałej sytuacji. Decyzja taka może być również wydana w sytuacji, gdy przy zatrzymaniu przez policjanta kierujący nie okaże prawa jazdy. Nieokazanie prawa jazdy podczas kontroli wpływa jedynie na sposób obliczenia okresu zatrzymania prawa jazdy, który zgodnie z art. 102 ust. 1e u.k.p. biegnie w takim wypadku od daty zwrotu dokumentu do organu właściwego”.

Niezastosowanie się do zakazu jazdy

Gdy pomimo zabranego prawa jazdy zdecydujemy się na kierowanie autem musimy liczyc się z tym, że podczas kontroli policjant szybko zweryfikuje brak posiadanych przez nas uprawnień. Informacja ta jest przesyłana do starosty, który za taki czyn wydłuży nam okres zatrzymania uprawnień do 6 miesięcy.

Kolejne niezastosowanie się do zakazu skutkuje już cofnięciem uprawnień. Jest to sytuacja dokładnie taka sama, jakbyśmy nigdy prawa jazdy nie mieli. Wówczas trzeba zapisać się na kurs, a następnie zdać egzamin teoretyczny i praktyczny. Po zdaniu egzaminu wydawane jest nowe prawo jazdy. Więcej informacji o konsekwencjach jazdy bez uprawnień znajduje się na naszym blogu.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska