Przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h

Zgodnie z art. 132 ustawy Prawo o ruchu drogowym, zatrzymanie wydanego w kraju prawa jazdy nastąpi, gdy kierowca kieruje pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. Nie jest to jedyna konsekwencja tego czynu.

Kierowca ten będzie odpowiadał również na mocy Kodeksu wykroczeń. Dla przedziału przekroczenia prędkości:

– od 51 do 60 km/h sankcja wynosi odpowiednio 1500 zł i 3000 zł;

– 61-70 km/h 2000 i 4000 zł;

-powyżej 71 km/h – 2500 zł i 5000 zł.

Tu zastrzeżenie: podwojone kary obowiązują od 17 września 2022 roku w przypadku ponownego popełnienia tego samego wykroczenia w ciągu 2 lat.

Policjant zatrzymując prawo jazdy wyda pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy, które uprawnia nas do kierowania pojazdem w okresie 24 godzin od przedmiotowego zdarzenia. Regulacja ta ma na celu umożliwienie kierowcy powrotu do domu bez konieczności wzywania lawety lub oczekiwania na kierowcę zastępczego.

Co dalej dzieje się z prawem jazdy?

Policja przesyła zatrzymane prawo jazdy do właściwego starosty, który wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Decyzji tez nadany zostaje rygor natychmiastowej wykonalności – począwszy od dnia zatrzymania dokumentu.

Po 3 miesiącach prawo jazdy można odzyskać – jest ono zwracane po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej w wysokości 50 groszy.

Co jeżeli w trakcie kontroli nie posiadamy przy sobie prawa jazdy?

Policja przekazuje tę informację staroście, który wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy oraz wzywa kierującego do zwrotu prawa jazdy (decyzja ta również ma rygor natychmiastowej wykonalności), a termin zatrzymania prawa jazdy biegnie od daty zwrotu dokumentu do starosty.

Zgodnie z wyrokiem WSA w Łodzi z dnia 17 maja 2017 r. Sygn. akt III SA/Łd 223/17: „Złożenie przez kierowcę oświadczenia o nieposiadaniu prawa jazdy lub nieokazanie go policjantowi nie może powodować zwolnienia go od administracyjnoprawnych skutków zachowania naruszającego przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym. Również w przypadku niezatrzymania prawa jazdy ze względu na nieokazanie go przez kierowcę, Policja zobowiązana jest poinformować starostę (prezydenta miasta) o zaistniałej sytuacji. Decyzja taka może być również wydana w sytuacji, gdy przy zatrzymaniu przez policjanta kierujący nie okaże prawa jazdy. Nieokazanie prawa jazdy podczas kontroli wpływa jedynie na sposób obliczenia okresu zatrzymania prawa jazdy, który zgodnie z art. 102 ust. 1e u.k.p. biegnie w takim wypadku od daty zwrotu dokumentu do organu właściwego”.

Niezastosowanie się do zakazu jazdy

Gdy pomimo zabranego prawa jazdy zdecydujemy się na kierowanie autem musimy liczyc się z tym, że podczas kontroli policjant szybko zweryfikuje brak posiadanych przez nas uprawnień. Informacja ta jest przesyłana do starosty, który za taki czyn wydłuży nam okres zatrzymania uprawnień do 6 miesięcy.

Kolejne niezastosowanie się do zakazu skutkuje już cofnięciem uprawnień. Jest to sytuacja dokładnie taka sama, jakbyśmy nigdy prawa jazdy nie mieli. Wówczas trzeba zapisać się na kurs, a następnie zdać egzamin teoretyczny i praktyczny. Po zdaniu egzaminu wydawane jest nowe prawo jazdy. Więcej informacji o konsekwencjach jazdy bez uprawnień znajduje się na naszym blogu.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
Adwokat Mariusz Janiga
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000

adwokat lublin mapa

Adwokatura Polska