Alimenty na dziecko

Według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek alimentacyjny polega na dostarczeniu środków utrzymania (i środków wychowania), które mają zaspokajać normalne, bieżące potrzeby. Gdy dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie (a jego majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów utrzymania), rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych.

Do utrzymywania dziecka zobowiązani są oboje rodzice. Czasami dochodzi jednak do sytuacji, w której jedno z nich nie chce dobrowolnie przekazywać środków na realizację usprawiedliwionych potrzeb dziecka. W takim wypadku można wystąpić do sądu z pozwem o zasądzenie alimentów.

Podstawą do skierowania powództwa o zasądzenie alimentów jest art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Osobą składającą tego typu pismo jest dziecko uprawnione do alimentów. Oczywiście nie może ono zrobić tego samodzielnie, zanim nie uzyska pełnej zdolności do czynności prawnych, czyli nie skończy 18 lat. Do tego czasu w jego imieniu pozew może złożyć jego aktualny opiekun prawny, czyli przede wszystkim matka, ojciec albo jedno z dziadków. Warto przy tym podkreślić, że przy ustaleniu uprawnienia do złożenia w imieniu dziecka powództwa nie chodzi o sam fakt jego zamieszkiwania z daną osobą. Osoba ta musi dodatkowo posiadać prawo do opieki nad nim. Warto zasięgnąć porady w Kancelarii Prawnej.

Zgodnie z k.r.o. rodzice są zobowiązani zapewnić dziecku środki na jego utrzymanie do czasu, aż nie będzie ono w stanie zrobić tego samodzielnie. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Każda sprawa o zasądzenie alimentów jest przez sąd analizowana, ale generalnie przyjmuje się, że dziecko nie jest w stanie utrzymywać się samodzielnie, dopóki uczy się lub studiuje. Nie ma więc z góry określonej granicy wieku, po której przekroczeniu dziecku nie należą się już alimenty.

Przepisy k.r.o. w niektórych sytuacjach dopuszczają również możliwość uzyskania alimentów od dziadków, tzw. alimentów uzupełniających. Jest to możliwe, jeżeli:

– rodzice dziecka nie żyją,

– rodzice dziecka nie są w stanie wypełnić obowiązków wobec niego,

-otrzymanie od rodziców dziecka na czas potrzebnych mu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.

Dodatkowo dziecko musi znajdować się w niedostatku. Jeżeli więc zostały spełnione oba te warunki, można wystąpić do sądu o zasądzenie świadczenia alimentacyjnego także od dziadków dziecka.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska