Odroczenie wykonania kary

Zgodnie z art. 151 k.k.w. Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki.

Natomiast do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej zgodnie z prawem karnym samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.

Pod pojęciem „skutki zbyt ciężkie” rozumieć należy stany faktyczne, do których przykładowo można zaliczyć:

1) chorobę skazanego, inną niż określona w art. 150 K.k.w. (choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary), np. problemy ortopedyczne, psychiatryczne, wymagające długotrwałego leczenia i stałej opieki lekarskiej;
2) chorobę członka rodziny, obligującą opiekę, którą może zapewnić tylko skazany;
3) konieczność wykonania pilnych prac polowych, ogrodniczych itp.;
4) okresowe pozostawanie rodziny skazanego bez środków do życia;
5) potrzebę uregulowania spraw zawodowych, majątkowych lub osobistych skazanego;
6) wydarzenie losowe, wymagające pilnego podjęcia czynności eliminujących jego skutki;
7) wiek lub kalectwo członków rodziny skazanego, z którymi wspólnie zamieszkuje lub opiekuje się nimi, zaś opieki tej nie mogą zapewnić inne osoby

Odroczenie może być udzielone kilkakrotnie, jednak łączny okres odroczenia nie może przekroczyć okresu 3 lat. Okres odroczenia biegnie od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym przedmiocie.

Odraczając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może zobowiązać skazanego do podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej, zgłaszania się do wskazanej jednostki Policji w określonych odstępach czasu lub poddania się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych.

Wniosek podlega opłacie stałej w wysokości 80 zł i składa się do go sądu, który wydał wyrok skazujący na karę pozbawienia wolności.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Kancelaria prawna specjalizująca się w sprawach rodzinnych, spadkowych, cywilnych, karnych, administracyjnych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Oceny
Adwokat Lublin
5
Średnia ocen Google 4.8 na podstawie 72 opinii

Adwokatura Polska
Adwokat Mariusz Janiga
Adwokat Mariusz Janiga
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-16
Sobota: nieczynne

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000

Tanio