Adwokat Lublin

Specjalizacje

26 lata doświadczenia

Kancelaria adwokacka w Lublinie specjalizująca się w sprawach karnych, rodzinnych, spadkowych, cywilnych, administracyjnych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Adwokat Lublin
Czym się zajmuję?

Specjalizacje

Prawo Cywilne

Umowy cywilnoprawne, kontrakty handlowe, porozumienia, ugody

 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • sprawy o zapłatę
 • sprawy stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli
 • sprawy o ustalenie bezskuteczności złożonego oświadczenia woli (zawarcia umowy)
 • sprawy o zasiedzenie
 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • sprawy związane z ochroną własności
 • sprawy związane ze służebnościami gruntowymi, osobistymi i przesyłu
 • sprawy z zakresu ochrony posiadania
 • sprawy związane z umowami zawartymi pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami a przedsiębiorcami
 • sprawy związane z roszczeniami z umów przedwstępnych
 • sprawy z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie wynikające z czynów niedozwolonych
 • sprawy związane z odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
 • sprawy związane z ochroną wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (skarga pauliańska)
 • sprawy związane z umowami uregulowanymi w Kodeksie cywilnym oraz umowami pozakodeksowymi
 • sprawy związane z odwołaniami od decyzji ZUS, KRUS
 • sprawy o odwołanie darowizny
 • sprawy spadkowe
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • sprawy o uznanie za niegodnego dziedziczenia
 • sprawy o zachowek
 • sprawy o dział spadku
 • sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego

Prawo Rodzinne

 • sprawy o rozwód
 • sprawy o separację
 • sprawy o ustalenie nieistnienia małżeństwa
 • sprawy o podział majątku małżonków
 • sprawy o zasądzenie alimentów
 • sprawy o obniżenie i podwyższenie alimentów
 • sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • sprawy o zmianę ustalonych kontaktów z dzieckiem
 • sprawy o zagrożenie grzywną w przypadku utrudniania lub niewykonywania kontaktów z dzieckiem
 • sprawy o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego
 • sprawy o uchylenie obowiązku alimentacyjnego
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami z datą wsteczną
 • sprawy związane z zarządem majątkiem wspólnym małżonków
 • sprawy związane z władzą rodzicielską
 • sprawy o ustalenie ojcostwa
 • sprawy o zaprzeczenie ojcostwa
 • sprawy o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.

Prawo Karne

 • wszystkie sprawy karne o przestępstwa uregulowane w Kodeksie karnym oraz przestępstwa pozakodeksowe
 • wszystkie sprawy o wykroczenia uregulowane w Kodeksie wykroczeń oraz wykroczenia pozakodeksowe
 • wszystkie sprawy karne i wykroczeniowe uregulowane w Kodeksie karnym skarbowym
 • sprawy związane z zastosowaniem środków zabezpieczających
 • sprawy o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
 • sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • sprawy o zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności
 • sprawy o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności
 • sprawy o rozłożenie kary grzywny na raty

Prawo Nieruchomości

Zasiedzenie, zniesienie współwłasności, podział majątku,

Prawo Gospodarcze

Zajmuję się reprezentowaniem podmiotów gospodarczych przed sądami, organami administracji publicznej w tym urzędami skarbowymi i izbami skarbowymi. Pomagam w negocjacjach celem ugodowego załatwienia zaistniałego sporu bez angażowania się w sprawy sądowe. Opiniuję projekty umów z różnych dziedzin prawa, doradzam w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego. Istnieje możliwość nawiązania stałej współpracy.

Prawo Administracyjne

Zajmuję się reprezentowaniem klientów przed organami państwowymi we wszelkich sprawach związanych z szeroko rozumianym prawem administracyjnym oraz zaskarżaniem wydanych decyzji do organów wyższej instancji oraz Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Prawo Pracy I Prawo Ubezpieczeń Społecznych

 • spory o wynagrodzenie
 • spory o przywrócenie do pracy
 • sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych (emerytury, renty oraz zasiłki)

Prawo Rodzinne

Rozwody, separacja, unieważnienie małżeństwa, podział majątku

Prawo Spadkowe

Dziedziczenie ustawowe, testamentowe, podział spadku, zachowek

Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
Adwokat Mariusz Janiga
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000

adwokat lublin mapa

Adwokatura Polska