Adwokat Lublin

Specjalizacje

27 lata doświadczenia

Kancelaria adwokacka w Lublinie specjalizująca się w sprawach karnych, rodzinnych, spadkowych, cywilnych, administracyjnych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Adwokat Lublin
Czym się zajmuję?

Specjalizacje

Prawo Cywilne

Umowy cywilnoprawne, kontrakty handlowe, porozumienia, ugody

 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • sprawy o zapłatę
 • sprawy stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli
 • sprawy o ustalenie bezskuteczności złożonego oświadczenia woli (zawarcia umowy)
 • sprawy o zasiedzenie
 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • sprawy związane z ochroną własności
 • sprawy związane ze służebnościami gruntowymi, osobistymi i przesyłu
 • sprawy z zakresu ochrony posiadania
 • sprawy związane z umowami zawartymi pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami a przedsiębiorcami
 • sprawy związane z roszczeniami z umów przedwstępnych
 • sprawy z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie wynikające z czynów niedozwolonych
 • sprawy związane z odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
 • sprawy związane z ochroną wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (skarga pauliańska)
 • sprawy związane z umowami uregulowanymi w Kodeksie cywilnym oraz umowami pozakodeksowymi
 • sprawy związane z odwołaniami od decyzji ZUS, KRUS
 • sprawy o odwołanie darowizny
 • sprawy spadkowe
 • stwierdzenie nabycia spadku
 • sprawy o uznanie za niegodnego dziedziczenia
 • sprawy o zachowek
 • sprawy o dział spadku
 • sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego

Prawo Rodzinne

 • sprawy o rozwód
 • sprawy o separację
 • sprawy o ustalenie nieistnienia małżeństwa
 • sprawy o podział majątku małżonków
 • sprawy o zasądzenie alimentów
 • sprawy o obniżenie i podwyższenie alimentów
 • sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • sprawy o zmianę ustalonych kontaktów z dzieckiem
 • sprawy o zagrożenie grzywną w przypadku utrudniania lub niewykonywania kontaktów z dzieckiem
 • sprawy o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego
 • sprawy o uchylenie obowiązku alimentacyjnego
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami z datą wsteczną
 • sprawy związane z zarządem majątkiem wspólnym małżonków
 • sprawy związane z władzą rodzicielską
 • sprawy o ustalenie ojcostwa
 • sprawy o zaprzeczenie ojcostwa
 • sprawy o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.

Prawo Karne

 • wszystkie sprawy karne o przestępstwa uregulowane w Kodeksie karnym oraz przestępstwa pozakodeksowe
 • wszystkie sprawy o wykroczenia uregulowane w Kodeksie wykroczeń oraz wykroczenia pozakodeksowe
 • wszystkie sprawy karne i wykroczeniowe uregulowane w Kodeksie karnym skarbowym
 • sprawy związane z zastosowaniem środków zabezpieczających
 • sprawy o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego
 • sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • sprawy o zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności
 • sprawy o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności
 • sprawy o rozłożenie kary grzywny na raty

Prawo Nieruchomości

Zasiedzenie, zniesienie współwłasności, podział majątku,

Prawo Gospodarcze

Zajmuję się reprezentowaniem podmiotów gospodarczych przed sądami, organami administracji publicznej w tym urzędami skarbowymi i izbami skarbowymi. Pomagam w negocjacjach celem ugodowego załatwienia zaistniałego sporu bez angażowania się w sprawy sądowe. Opiniuję projekty umów z różnych dziedzin prawa, doradzam w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego. Istnieje możliwość nawiązania stałej współpracy.

Prawo Administracyjne

Zajmuję się reprezentowaniem klientów przed organami państwowymi we wszelkich sprawach związanych z szeroko rozumianym prawem administracyjnym oraz zaskarżaniem wydanych decyzji do organów wyższej instancji oraz Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego

Prawo Pracy I Prawo Ubezpieczeń Społecznych

 • spory o wynagrodzenie
 • spory o przywrócenie do pracy
 • sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych (emerytury, renty oraz zasiłki)

Prawo Rodzinne

Rozwody, separacja, unieważnienie małżeństwa, podział majątku

Prawo Spadkowe

Dziedziczenie ustawowe, testamentowe, podział spadku, zachowek

Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska