Miejsce zamieszkania dziecka

Miejsce zamieszkania dziecka

Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Określenie miejsca zamieszkania dziecka

Określenie miejsca zamieszkania dziecka na wskazanej powyżej podstawie nie jest trudne, gdyż jeśli rodzice dziecka zamieszkują razem to oczywiste jest, że miejsce zamieszkania dziecka jest wspólne z obojgiem rodziców, jeśli natomiast jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej, wówczas miejsce zamieszkania dziecka będzie przy rodzicu, który pełnię władzy posiada.

Problem z ustaleniem miejsca zamieszkania dziecka

Problem z ustaleniem miejsca zamieszkania dziecka pojawia się jednakże wówczas, gdy pomiędzy rodzicami został orzeczony rozwód, rodzice nie mieszkają wspólnie, a ponadto oboje posiadają pełną władzę rodzicielską. W takim przypadku, zgodnie z dalszymi uregulowaniami prawa cywilnego w Kodeksie cywilnym w tym zakresie, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. W sytuacji jednakże, gdy dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, miejsce zamieszkania dziecka określa sąd opiekuńczy.

Określenie miejsca zamieszkania dziecka przez sąd następuje na podstawie wniosku o ustalenie, iż miejscem zamieszkania dziecka będzie każdorazowe miejsce zamieszkania matki bądź ojca. Składając wniosek w tym przedmiocie, należy oczywiście pamiętać, aby spełniał on wymagania formalne pisma procesowego, a więc żeby zawierał m.in. oznaczenie sądu właściwego do rozpoznania sprawy, imię i nazwisko stron postępowania, oznaczenie rodzaju pisma, uzasadnienie, podpisy i załączniki.

Od miejsca zamieszkania odróżnić należy miejsce pobytu dziecka, gdyż określając miejsce stałego pobytu wskazuje się konkretny adres pod którym dziecko przebywa, a więc jest to miejsce faktycznego przebywania małoletniego. O miejscu pobytu dziecka decydują oczywiście jego rodzice, którym przysługuje władza rodzicielska, natomiast w przypadku braku porozumienia w tym zakresie, spór na tym tle winien rozstrzygać sąd opiekuńczy, ustalenie bowiem miejsca pobytu dziecka należy do istotnych spraw dziecka, a zatem jeśli rodzice nie mogą osiągnąć porozumienia, kwestię tę rozstrzyga sąd opiekuńczy, który po rozpoznaniu sprawy ustali miejsce pobytu małoletniego.

W przypadku, gdy konflikt rodziców dotyczący miejsca pobytu dziecka pojawia się już na etapie postępowania sądowego o rozwód, w wyroku orzekającym rozwód może znaleźć się rozstrzygnięcie w tym przedmiocie, które określać będzie, gdzie ustalone zostało miejsce pobytu dziecka.

W wyroku rozwodowym sąd zawsze orzeka o władzy rodzicielskiej. Możliwych jest tu kilka rozwiązań:

  • sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, drugiemu tę władzę ograniczając do określonych praw i obowiązków względem dziecka.
  • sąd może pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili porozumienie (tzw. plan wychowawczy) i jest zasadne oczekiwanie, że będą współdziałać w sprawach dziecka;
  • sąd może zastosować inne rozstrzygnięcia jak pozbawienie, ograniczenie czy zawieszenie władzy rodzicielskiej.

Od miejsca zamieszkania dziecka – warto tu wskazać, iż dziecko powinno mieć jedno miejsce zamieszkania – należy odróżnić miejsce pobytu dziecka, czyli miejsce faktycznego przebywania dziecka.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, to wspólnie decydują oni o miejscu pobytu dziecka. Gdy mają odmienne stanowiska, możliwe jest uregulowanie tej kwestii przez sąd. Jak stanowi art. 97 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie. W braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. W tym celu należy do sądu rejonowego wydział rodzinny i nieletnich złożyć wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska