Podział majątku dorobkowego małżonków

Podział majątku dorobku w kontekście prawnym małżeńskim jest zagadnieniem skomplikowanym i delikatnym, które często wymaga niestandardowego podejścia. Różni się znacząco od innych form podziału majątku współwłaścicieli ze względu na specyfikę stosunków rodzinnych. Prawo rodzinne przewiduje możliwość ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym, jeśli okoliczności tego wymagają, takie jak nieproporcjonalny wkład jednego z małżonków w jego powstanie. 

Artykuł ten skupia się na analizie prawnych aspektów tego procesu, wyjaśniając przesłanki, które mogą prowadzić do różnic w udziałach oraz implikacje prawne takiego rozstrzygnięcia. 

Czym jest majątek wspólny małżonków?

Majątek wspólny małżonków, zgodnie z polskim prawem, obejmuje wszystkie wartości majątkowe nabyte przez obie strony od momentu zawarcia związku małżeńskiego aż do jego rozwiązania. Ten rodzaj majątku różni się od osobistych własności każdego z małżonków, które posiadały przed małżeństwem lub nabyły niezależnie przez spadek czy darowiznę. Majątek wspólny to na przykład wspólnie nabyte nieruchomości, dochody z pracy, oszczędności, a także zobowiązania finansowe takie jak kredyty. Zarządzanie majątkiem wspólnym wymaga zgody obu stron, co ma na celu ochronę interesów zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak i przy jego zakończeniu. W praktyce oznacza to, że każda z ważnych decyzji dotyczących np. sprzedaży wspólnego mieszkania czy innych znaczących inwestycji powinna być podjęta wspólnie. Sprawa tyczy się dysponowaniem majątkiem w trakcie trwania małżeństwa, o ile wcześniej nie nastąpiło ustalenie rozdzielności majątkowej.

Postępowania o podział majątku dorobkowego wykazują jednak szereg odrębności od innych działów dokonywanych między współwłaścicielami, w rezultacie należy rozstrzygać specyficzne dla małżonków roszczenia. Jednym z nich jest możliwość ustalenia w toku postępowania nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym przy spełnieniu przesłanek przewidzianych w art. 43 § 2 KRO, a więc z uwzględnieniem stopnia, w jakim każde z nich przyczyniało się do powstania majątku wspólnego. Nie można tego warunku rozumieć jednoznacznie i przyjmować, iż tylko to z małżonków, które pracowało zawodowo, przysparzało majątku rodzinie. Oceny należy dokonywać zawsze na podstawie okoliczności danego przypadku i w konsekwencji trudno pokusić się o uogólnienia, zwłaszcza gdy chodzi o dość delikatną materię, jaką są niewątpliwie stosunki rodzinne (małżeńskie).

Skład i wartość majątku dorobkowego

Co do zasady, majątek wspólny małżonków w trakcie rozwodu, wg prawa polskiego, jest dzielony po równo. Oczywiście, o ile nie występuje przesłanka do innego podziału.

Przyczyny skutkujące ustaleniem nierównych udziałów muszą mieć ewidentny i konkretny wymiar. Nie mogą budzić wątpliwości z punktu widzenia dowodowego, a zachowania małżonków muszą być niemal krańcowe. Z uwagi bowiem na wynikające z przepisów prawa rodzinnego wzajemne obowiązki małżonków, sprawa o podział majątku nie jest prosta i w praktyce może przysporzyć wiele kłopotów. Warto podkreślić, iż żądanie ustalenia nierównych udziałów nie ulega przedawnieniu. Ustawodawca nie obwarował omawianej możliwości żadnym terminem. Nie podlega jednak dyskusji, że po uprawomocnieniu się orzeczenia o podziale majątku dorobkowego małżonków nie jest możliwe zgłoszenie przedmiotowego roszczenia.

Podział majątku dorobkowego małżonków: jak przebiega?

Podział majątku dorobkowego w trakcie rozwodu to jedno z najbardziej złożonych i emocjonalnie naładowanych zagadnień, z jakimi mogą się zmierzyć małżonkowie. 

Poniżej opisaliśmy krótko, jak przebiega proces podziału majątku dorobkowego. Ze względu na skomplikowaną naturę prawa rodzinnego oraz potencjalne skutki finansowe i emocjonalne, warto przy tym procesie skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika. 

Porozumienie między małżonkami

Najprostszą i najtańszą drogą podziału jest uzgodnienie między małżonkami, jak majątek zostanie podzielony. Małżonkowie mogą samodzielnie zdecydować o podziale wszystkich elementów majątku wspólnego. Umowa musi jednak zostać jednak odpowiednio sformalizowana, najlepiej w formie aktu notarialnego.

Mediacja 

Jeśli negocjacje bezpośrednie zawiodą, strony mogą skorzystać z mediacji. Mediator, będący zazwyczaj prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym, pomoże stronom osiągnąć kompromis i ustalić warunki podziału majątku, które będą akceptowalne dla obu stron.

Postępowanie sądowe

W przypadku braku porozumienia między małżonkami, sprawa o podział majątku dorobkowego może zostać skierowana do sądu. Sąd dokonuje podziału majątku na podstawie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, biorąc pod uwagę między innymi wkład każdego z małżonków w powstanie majątku wspólnego, potrzeby każdej ze stron oraz interesy małoletnich dzieci, jeśli takie są.

Kryteria podziału

W trakcie postępowania sądowego brane są pod uwagę różne kryteria, w tym czas trwania małżeństwa, wkład finansowy i niematerialny obu małżonków w gromadzenie majątku, a także ich aktualne i przyszłe potrzeby. Sąd może również uwzględniać wyjątkowe okoliczności (np. ewidentną winę jednej ze stron za rozpad małżeństwa).

Wykonanie orzeczenia

Po wydaniu przez sąd orzeczenia o podziale majątku, strony są zobowiązane do jego wykonania.

Proces podziału majątku dorobkowego małżonków jest złożony i wymaga uwzględnienia wielu aspektów prawnych oraz emocjonalnych. Warto więc odpowiednio się do niego przygotować, najlepiej pod okiem doświadczonego prawnika. Każde małżeństwo i każda sytuacja rozwodowa są inne, a właściwe zastosowanie przepisów prawnych może znacząco wpłynąć na sprawiedliwy i satysfakcjonujący podział majątku. 

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska