Kontakty z dzieckiem – co musisz o nich wiedzieć?

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo utrzymywania ze sobą kontaktów. 

To fundamentalne założenie, będące podstawą polskiego prawa rodzinnego, gwarantuje, że każde dziecko oraz jego rodzic mają zapewnione prawo do utrzymania między sobą regularnych, niestraconych relacji, które są fundamentem zdrowego rozwoju psychicznego i emocjonalnego dziecka. W przypadku rozpadu związku lub małżeństwa, utrzymanie tych relacji może być wyzwaniem, które wymaga odpowiedniego podejścia prawno-sądowego oraz wrażliwości społecznej.

Jak ustalić kontakty z dzieckiem po rozwodzie?

Po rozwiązaniu związku małżeńskiego, ustalenie sposobu realizacji kontaktów z dzieckiem staje się jednym z najważniejszych wyzwań dla byłych partnerów. W pierwszej kolejności, rekomenduje się rozwiązanie sprawy przez mediację i porozumienie stron, które pozwalają zachować harmonijne relacje. Takie rozwiązanie jest też zwykle mniej stresujące dla dziecka. Jeśli jednak porozumienie między rodzicami nie jest możliwe, zmiana kontaktów z dzieckiem będzie rozstrzygana przez sąd, który biorąc pod uwagę dobro dziecka, ustali harmonogram kontaktów. Terminarz ten może obejmować spotkania w określone dni, wspólne spędzanie wakacji czy kontakt za pośrednictwem telefonu i internetu. Sąd może również zdecydować o miejscu i czasie tych kontaktów, a także o ewentualnych ograniczeniach, jeśli są uzasadnione dobrem dziecka.

Dodatkowo, istotne jest, aby rodzice wzięli pod uwagę indywidualne potrzeby swojego dziecka podczas ustalania planu kontaktów. Dzieci w różnym wieku mogą mieć różne potrzeby emocjonalne i edukacyjne, które należy uwzględnić, aby zapewnić im stabilność i poczucie bezpieczeństwa. Profesjonaliści, tacy jak psychologowie dziecięcy czy pedagodzy, mogą zaoferować cenne wskazówki, jak najlepiej dostosować plan kontaktów, by służył on zarówno rozwojowi dziecka, jak i jego dobremu samopoczuciu. Wspieranie dziecka w adaptacji do nowej sytuacji rodzinnej jest równie ważne, jak sam harmonogram kontaktów i powinno być priorytetem dla obu rodziców.

Kontakty z dzieckiem z nieformalnego związku

Sytuacja rodziców, którzy nie byli związani małżeństwem, ale mają wspólne dzieci, również wymaga uregulowania w zakresie kontaktów. W Polsce prawo do kontaktów z dzieckiem ma również rodzic, który nie posiada formalnie ustanowionej władzy rodzicielskiej. W takim przypadku również zalecane jest, aby rodzice starali się dojść do porozumienia co do formy i częstotliwości kontaktów, które będą jak najmniej obciążające dla dziecka. Brak porozumienia między rodzicami również w tej sytuacji skutkuje koniecznością interwencji sądowej, która może zakończyć się formalnym ustaleniem warunków kontaktów.

Kontakty ojca z dzieckiem — jak często?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Częstotliwość kontaktów ojca z dzieckiem zależy od wielu czynników, takich jak wiek dziecka, jego potrzeby, a także logistyczne możliwości rodzica. Idealna sytuacja to taka, gdzie rodzice wspólnie ustalają harmonogram, który będzie najlepiej służył interesom dziecka i umożliwiał mu stałe i stabilne relacje z oboma rodzicami. W przypadku braku porozumienia sąd ustali odpowiedni plan kontaktów, który może obejmować zarówno regularne spotkania weekendowe, jak i dłuższe pobyty w czasie wakacji czy świąt.

Jak złożyć wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

Złożenie wniosku o ustalenie kontaktów z dzieckiem inicjuje formalny proces prawny. Wniosek taki należy złożyć w sądzie okręgowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Wzór wniosku jest dostępny w biurze obsługi klienta sądu lub na jego stronie internetowej. Wniosek powinien zawierać wszystkie istotne informacje o dziecku i rodzicach oraz proponowane przez wnioskodawcę rozwiązania dotyczące sposobu wykonywania kontaktów. Do wniosku należy dołączyć także dokumentację potwierdzającą tożsamość rodziców oraz inne dokumenty, które mogą być pomocne w sprawie.

We wniosku warto określić proponowany sposób sprawowania opieki nad dzieckiem. Coraz większą popularnością cieszy się np. opieka naprzemienna — prawnik z pewnością pomoże właściwie wypełnić wniosek.

Jak przebiega sprawa o ustalenie kontaktów z dzieckiem?

Rozpatrzenie sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem zazwyczaj rozpoczyna się od posiedzenia, na którym sąd próbuje ustalić, czy istnieje możliwość polubownego rozwiązania konfliktu między rodzicami. Jeżeli mediacja nie przynosi rozwiązania, sąd przystępuje do zebrania dowodów, w tym zeznań stron, świadków, opinii biegłych psychologów czy kuratorów. Na tej podstawie sąd ustala harmonogram kontaktów, który najlepiej odpowiada na potrzeby dziecka, jednocześnie zabezpieczając jego prawo do kontaktów z oboma rodzicami. Decyzja sądu jest ostateczna, jednak przysługuje od niej odwołanie do sądu wyższej instancji.

Utrzymywanie kontaktów między dzieckiem a jego rodzicami po rozpadzie związku jest procesem wymagającym zrozumienia i współpracy. Choć może to być trudne, prawo polskie oferuje mechanizmy, które mają za zadanie wspierać utrzymanie tych relacji, dbając o najwyższe dobro dziecka. Zachęca się rodziców do współpracy i korzystania z opcji mediacji prowadzonych przez doświadczonych prawników, która może przyczynić się do lepszego rozwiązania dla wszystkich zainteresowanych stron, przede wszystkim zaś dla dziecka.

Ograniczenie utrzymywania kontaktów z dzieckiem

Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem. Sąd opiekuńczy może w szczególności:

– zakazać spotykania się z dzieckiem;

– zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu;

– zezwolić na spotykanie się z dzieckiem tylko w obecności drugiego z rodziców albo opiekuna, kuratora sądowego lub innej osoby wskazanej przez sąd;

– ograniczyć kontakty do określonych sposobów porozumiewania się na odległość;

– zakazać porozumiewania się na odległość.

W szczególnych przypadkach jeżeli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem poważnie zagraża dobru dziecka lub je narusza, sąd zakaże ich utrzymywania.

Należy pamiętać, że dotychczasowe ustalenia w sprawie kontaktów (nawet te prawomocne) można zmienić, jeżeli wymaga tego dobro dziecka.

Adwokat Mariusz Janiga od ponad 25 – lat reprezentuje Klientów w sprawach o ustalenie kontaktów z dzieckiem. Posiadane doświadczenie pozwala mu z rozwagą prowadzić również te „najtrudniejsze” sprawy, w których konflikt panujący między rodzicami bezpośrednio przekłada się na brak możliwości dojścia stron do porozumienia. Zapraszamy do kontaktu.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska