Podsłuch stosowany przez osoby prywatne

Na rynku dostępny jest cały wachlarz urządzeń rejestrujących dźwięk oraz obraz. Ich powszechność, a także przystępna cena sprawiają, że coraz częściej decydujemy się na utrwalanie rozmów. Najczęstszą przyczyną takiego zachowania jest chęć pozyskania niezbitego dowodu, który ma dowieść naszej racji w trakcie postępowania sądowego. Urządzeniem rejestrującym jest każde urządzenie służące do utrwalania obrazu lub dźwięku, a zatem przeznaczone do tego celu urządzenie typu analogowego lub cyfrowego, np. aparat fotograficzny, magnetofon, dyktafon, telefon komórkowy.

Czym jest dowód prywatny?

Dowód prywatny to dowód (środek dowodowy) odszukany, przeprowadzony i zabezpieczony nie przez uprawnione organy, a przez osobę prywatną. Oznacza to, że podmiot prywatny sam wychodzi z inicjatywą zebrania, zabezpieczenia i utrwalenia dowodu.

Kiedy podsłuch jest nielegalny?

Utrwalenie rozmowy za pomocą urządzeń podsłuchowych nie zawsze stanowi przestępstwo. Konieczne jest przeanalizowanie, czy byliśmy uprawnieni do otrzymania informacji, które są zawarte w rozmowie. W szczególności pomocne jest odpowiedź na pytania:

– czy jesteśmy adresatami rozmowy?

– czy uczestniczymy za wiedzą i zgodą osób uczestniczących w konwersacji?

– czy jesteśmy osobą trzecią, która nie jest uprawniona do otrzymania informacji w utrwalonych rozmowach?

O popełnieniu przestępstwa z art. 277 § 3 Kodeksu karnego (bezprawne uzyskanie informacji) mówić będziemy jedynie w sytuacji, gdy osoba stosująca podsłuch nie jest uprawniona do otrzymania informacji w utrwalonych rozmowach. Czyn ten zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, którego dobro zostało naruszone.

Kiedy podsłuch nie jest karany?

W każdej sytuacji kiedy osoba rejestrująca była uprawniona do uzyskania informacji. Sytuacja taka ma miejsce np. kiedy sami uczestniczymy w rozmowie.

Czy rozmowa uzyskana z nielegalnego podsłuchu może stanowić dowód w postępowaniu sądowym?

Sąd Najwyższy zgodnie stwierdził, że „utrwalenie przebiegu rozmowy osób trzecich dokonane przez osobę prywatną stanowi co do zasady dowód dopuszczalny w postępowaniu sądowym”, jednocześnie zastrzegając, iż: „okoliczność ta sama przez się nie kreuje uprawnienia do podsłuchu i nie wyłącza odpowiedzialności karnej sprawcy takiego czynu w perspektywie art. 277 § 3 k.k. Przedmiotem ochrony tego przepisu jest wszak tajemnica komunikowania się i związane z nią prawo do prywatności, gwarantowane przez art. 49 Konstytucji RP , art. 8 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz art. 17 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych . Zakres informacji podlegających ochronie jest – jak widać – bardzo szeroki.” – Postanowienie SN z 27.04.2016 r., sygn. III KK 275/15.

Zakres dowodów prywatnych jest bardzo szeroki bowiem nie ogranicza się on jedynie do utrwalenia dźwięku lub obrazu, lecz może obejmować również dowód z dokumentówczy obserwacji. Nie ma konkretnych przepisów, które wyznaczałyby katalog ich pozyskiwania dlatego dopuszczalność pozyskiwania dowodów prywatnych zależy od okoliczności.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Mariusz Janiga oferuje pomoc w ocenie dopuszczalności pozyskiwania dowodów prywatnych zarówno w toku postępowania cywilnego jak i karnego. Dodatkowo Adwokat Mariusz Janiga posiada ponad 25 – letnie doświadczenie w różnych dziedzinach prawa.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska