Zniewaga

Zniewaga – co to oznacza w terminologii prawniczej? Jest to zachowanie, które wyraża pogardę i uwłacza godności drugiego człowieka. To przestępstwo mające charakter osobisty, obejmujące działania, które mogą ubliżać innej osobie, niezależnie od tego, czy jest ona obecna, czy też nie.

Zniewaga i kodeks karny: art. 216 k.k.

W polskim prawie karnym znajduje się odpowiedź na pytanie: Co to jest zniewaga? Termin ten został zdefiniowany w art. 216 Kodeksu Karnego. Przestępstwo to może przyjąć różne formy – od słownej obrazy po zachowania mające na celu poniżenie drugiej osoby.

Zniewaga jest przestępstwem, które obejmuje działania obrażające godność i poczucie własnej wartości innej osoby, dokonywane zarówno w jej obecności, jak i pod jej nieobecność, ale z zamiarem dotarcia tej zniewagi do pokrzywdzonego. 

Zniewaga może przyjmować różne formy, od słownych obraźliwych wypowiedzi, przez gesty, aż po naruszenie nietykalności cielesnej. Za znieważenie można zostać ukaranym grzywną lub karą ograniczenia wolności, a gdy zostało dokonane za pośrednictwem radia, internetu oraz innych środków masowego komunikowania, kara może być surowsza, włączając możliwość pozbawienia wolności do roku.

Istnieją jednak okoliczności, w których sąd może odstąpić od wymierzenia kary, na przykład gdy zniewaga była reakcją na wyzywające zachowanie pokrzywdzonego. Dodatkowo,                       w przypadku skazania za zniewagę dokonaną za pomocą środków masowego komunikowania, sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego lub na inny cel społeczny. Warto zauważyć, że znieważenie jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatnego, co oznacza, że inicjatywa w zakresie ścigania sprawcy znajduje się po stronie osoby pokrzywdzonej, której bezpośrednio dotyczy zniewaga. Kodeks karny  podkreśla powagę zniewagi jako przestępstwa przeciwko godności osobistej, akcentując potrzebę szanowania praw i uczuć innych osób w społeczeństwie.

 

Okoliczności znieważenia

Zniewaga może zostać popełniona w różnych okolicznościach:

  • W obecności pokrzywdzonego – gdy znieważające działanie ma miejsce bezpośrednio przed pokrzywdzonym.
  • Pod nieobecność pokrzywdzonego, lecz publicznie – gdy zniewaga jest dokonywana publicznie, nawet w nieobecności pokrzywdzonego. Inaczej nazywa się to publiczna zniewaga
  • Z zamiarem dotarcia do pokrzywdzonego – gdy znieważające działanie jest wykonywane z zamiarem dotarcia do nieobecnego pokrzywdzonego.

Zniewaga. Konkretne przykłady

Przykłady zniewagi obejmują zarówno zniewagę słowną, jak i inne formy obraźliwego zachowania. Zniewaga może mieć miejsce również w sytuacji, gdy ktoś jest znieważany                  w obecności wielu osób, co zalicza się do publicznej zniewagi. Szczególnym przypadkiem jest zniewaga funkcjonariusza publicznego jak np. zniewaga policjanta. Dotyczyć to może także nauczyciela i innych osób, posiadających status funkcjonariusza publicznego.

Zniewaga to nie tylko przykłady obrażania funkcjonariuszy.  Znieważenie jest działaniem, które obraża godność i poczucie własnej wartości innej osoby, przyjmującym wiele różnych form. Może to być wyrażone poprzez słowa, na przykład wyzywanie kogoś obraźliwymi słowami, zarówno w bezpośredniej rozmowie, jak i za pośrednictwem mediów społecznościowych czy innych kanałów komunikacyjnych. Zniewaga może również przybrać formę pisemną – w postaci listów, artykułów, postów internetowych, które zawierają obraźliwe treści skierowane do konkretnej osoby. 

Podobne działanie może być dokonane przez drukowane publikacje, takie jak gazety czy broszury. Znieważenie poprzez wizerunek, na przykład za pomocą karykatury lub innego obraźliwego obrazu, również jest powszechną formą tego przestępstwa. Gesty, takie jak pokazanie środkowego palca również mogą być uznane za znieważenie, szczególnie jeśli są skierowane bezpośrednio do osoby. Jak widać, zniewaga jest nie tylko słowna, co pokazują poniższe przykłady.

Ponadto, naruszenia nietykalności cielesnej, takie jak spoliczkowanie, rzucenie przedmiotem w twarz lub oplucie również są traktowane jako akty zniewagi. Każda z tych form pokazuje, że znieważenie może przyjmować różne postacie – od werbalnych po fizyczne – i jest poważnym przestępstwem, które może prowadzić do długotrwałych negatywnych konsekwencji zarówno dla ofiary, jak i sprawcy.

Jaka kara grozi za zniewagę?

W zależności od stopnia przewinienia i formy czynu, który zostanie zakwalifikowany jako zniewaga kk przewiduje karę, która może obejmować grzywnę, ograniczenie wolności,                 a w przypadkach bardziej poważnych – nawet pozbawienie wolności do roku.

Zniesławienie a zniewaga: jakie są różnice?

Jaka jest różnica między zniesławieniem a zniewagą? Oba terminy są często mylone, różnią się pod względem intencji i skutków. Zniesławienie ma na celu obniżenie reputacji osoby w oczach publicznych, natomiast zniewaga skupia się na bezpośrednim poniżeniu                   i obrażeniu uczuć osobistych. Granica między tymi dwoma przestępstwami często jest jednak płynna. 

Zniewaga jest poważnym przestępstwem, które może mieć konsekwencje zarówno dla sprawcy, jak i dla pokrzywdzonego. Zrozumienie jej prawnych aspektów jest istotne                        w kontekście szacunku dla praw jednostki i zachowania godności w interakcjach społecznych. W razie wątpliwości bądź chęci dowiedzenia się, czy dane słowo bądź czyn to obraza, zniewaga warto skonsultować się z dobrym adwokatem, który rozwieje wszystkie wątpliwości.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska