Unieważnienie małżeństwa

Klasyczne rozwiązanie małżeństwa następuje poprzez rozwód, jednak kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje możliwość unieważnienia małżeństwa, czyli traktowanie tak jakby nigdy nie zostało zawarte.

Kiedy możliwe jest unieważnienie małżeństwa?

Małżeństwo może zostać unieważnione jedynie w sytuacjach określonych wyraźnie w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Przyczyną unieważnienia małżeństwa może być:

– wiek (mniej niż 18 r.ż., bez zezwolenia sądu opiekuńczego),

– ubezwłasnowolnienie,

– choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy,

– pozostawanie w związku małżeńskim (bigamia),

– pokrewieństwo (krewni w linii prostej, rodzeństwo),

– powinowactwo (w linii prostej, bez zezwolenia sądu),

– wadliwe pełnomocnictwo do zawarcia małżeństwa (brak było zezwolenia sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika albo jeżeli pełnomocnictwo było nieważne lub skutecznie odwołane. Jednakże nie można z tego powodu żądać unieważnienia małżeństwa, jeżeli małżonkowie podjęli wspólne pożycie.),

– złożenie oświadczenia dotkniętego wadą oświadczenia woli (stan wyłączający świadome wyrażanie woli, błąd co do tożsamości drugiej strony, bezprawna groźba drugiej strony lub osoby trzeciej jeżeli z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się obawiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo osobiste). W tym przypadku nie można żądać unieważnienia małżeństwa po upływie sześciu miesięcy od ustania stanu wyłączającego świadome wyrażenie woli, od wykrycia błędu lub ustania obawy wywołanej groźbą – a w każdym wypadku po upływie lat trzech od zawarcia małżeństwa.

Przyczyny unieważnienia małżeństwa określane są w doktrynie jako przeszkody do zawarcia małżeństwa. Małżeństwo zawarte pomimo istnienia przeszkody jest ważne, ale może zostać unieważnione w drodze orzeczenia sądu.

W jaki sposób unieważnić małżeństwo?

Jeżeli zaistniała przesłanka do unieważnienia małżeństwa konieczne jest złożenie pozwu w sprawie o unieważnienie małżeństwa. Sąd po zbadaniu swojej właściwości oraz po wstępnej analizie formalnej pozwu odpis pozwu doręczy stronie pozwanej oraz prokuratorowi, który w tej sprawie zostanie zawiadomiony z urzędu. Prokurator może zgłaszać wnioski, przytaczać fakty i dowody a także składać oświadczenia. W przypadku braku reakcji prokuratora sprawa odbywa się bez jego udziału jednak może on wstąpić do sprawy w każdej fazie postępowania. Po otworzeniu przewodu sądowego, sąd przeprowadzi postępowanie dowodowe, a następnie zamknie rozprawę. Jeżeli istnieją podstawy do unieważnienia małżeństwa sąd uwzględni powództwo i unieważni zawarty związek małżeński. W innym przypadku powództwo zostanie oddalone.

Orzekając unieważnienie małżeństwa, sąd orzeka także, czy i który z małżonków zawarł małżeństwo w złej wierze. Małżonek ten traktowany jest tak, jak małżonek winny rozkładu pożycia małżeńskiego. Do skutków unieważnienia małżeństwa w zakresie stosunku małżonków do wspólnych dzieci oraz w zakresie stosunków majątkowych między małżonkami stosuje się odpowiednio przepisy o rozwodzie.

Choć wydawać się może, że sprawa w swojej istocie nie wydaje się być skomplikowana, warto pamiętać, że zarówno prokurator jak i osoba pozwana mogą powoływać nowe dowody na poparcie przedstawionych twierdzeń. Czynności te mogą wymagać zaprezentowania skutecznych kontrargumentów. Warto zwrócić się do Kancelarii Adwokackiej Adwokata Mariusza Janigi po profesjonalną pomoc prawną.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska