Odwołanie od decyzji ZUS

Odwołanie od decyzji ZUS – prawnik sprawy ZUS

Otrzymanie negatywnej decyzji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie sprawia, że postępowanie w sprawie zostało definitywnie zakończone. Wciąż masz możliwość dochodzić swoich praw. Możesz podjąć dalsze działania poprzez złożenie odwołania od decyzji do sądu, w okręgu którego odwołujący ma miejsce zamieszkania. W naszym mieście możesz zgłosić się o pomoc, a adwokat w Lublinie, na pewno pomoże przygotować odwołanie. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję. Wydana decyzja powinna zawierać szczegółowe pouczenie o terminie i sposobie jej zaskarżenia. Ważne jest zatem aby zapamiętać kiedy została nam dostarczona decyzja ZUS.

Jak złożyć odwołanie?

Odwołanie należy wnieść w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.  Jest to szczególny rodzaj pisma, które wszczyna postępowanie sądowe i obwarowane jest określonymi wymogami formalnymi. Zgodnie z art. 127 k.p.c. każde pismo procesowe powinno zawierać:

  1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,
  2. imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
  3. oznaczenie rodzaju pisma,
  4. osnowę wniosku lub oświadczenia,
  5. w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów,
  6. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
  7. wymienienie załączników.

Wniesienie odwołania od decyzji ZUS do sądu jest zwolnione z opłaty sądowej.

Jeżeli nie zgadzamy się z wydaną decyzją ZUS, to warto zdecydować się na wniesienie odwołania do sądu. Po zainicjowaniu postępowania sądowego sprawa zostanie przekazana pod ocenę niezależnego, bezstronnego i niezawisłego sądu. Stan faktyczny, okoliczności sprawy, a także działania podjęte przez organ rentowy zostaną ponownie zweryfikowane. Ważne jest zatem aby odwołanie zostało należycie uzasadnione oraz w sposób przejrzysty wyjaśniało sporne kwestie. Kancelaria Adwokacka Adwokat Mariusz Janiga posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu odwołania od decyzji ZUS. W zależności od indywidualnych potrzeb Klienta możliwa jest jednorazowa porada prawna, sporządzenie pisma procesowego, a także pełna reprezentacja w sądzie.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska