Stalking

Przestępstwo stalkingu może być popełnione na dwa sposoby. Przez uporczywe nękanie innej osoby lub przez podszywanie się pod nią.

Przy ustalaniu zasadności stalkingu dobry adowkat ma uwagę na to ,że podstawową cechą stalkingu jest uporczywość działania sprawcy. Dopiero kilka powtarzających się zachowań sprawcy naruszających wolność psychiczną drugiego człowieka można zakwalifikować jako stalking. 

Nękanie realizuje się poprzez podejmowanie działań powodujących przykrość pokrzywdzonemu, wyrządzających mu krzywdę czym sprawca powoduje dyskomfort u pokrzywdzonego. Jako nękanie można zakwalifikować niepokojenie, nachodzenie, dokuczenia, dręczenie, dzwonienie. 

Podejmowanie pojedynczych czynności mających znamiona nękania jest w zasadzie działaniami niepodlegającymi represji karnej. W niektórych przypadkach mogą być one kwalifikowane jako wykroczenie złośliwego niepokojenia. 

Dopiero wielokrotne i dwugotrwałe zachowanie sprawcy, który mimo próśb pokrzywdzonego niezaprzestaje swoich działań można uznać za stalking. 

Uporczywe działanie sprawcy musi wpływać na psychikę pokrzywdzonego, wzbudzać u niego poczucie zagrożenia, lęku, obawy o życie lub zdrowie pokrzywdzonego lub osoby jemu najbliższej co może mieć wpływ na zmianę jego relacji z otoczeniem, a nawet skłaniać pokrzywdzonego do poszukiwania pomocy u lekarza.  

Poczucie zagrożenia musi być obiektywne. Badając stan faktyczny danej sprawy należy odwołać się do oceny sytuacji dokonywanej przez „modelowego rozsądnego obywatela.” Jeżeli obiektywna ocena naruszenia prywatności prowadzi do wniosku, że było ono istotne  i tak jest to odbierane przez pokrzywdzonego, to w takim przypadku mamy do czynienia z realizacją znamion uporczywego nękania. 

Ze stalkingiem mamy do czynienia również wtedy gdy mimo braku uzasadnionego poczucia zagrożenia u pokrzywdzonego sprawca dopuszcza się istotnego naruszenia prywatności osoby nękanej, czyli takiej sfery życia pokrzywdzonego, która obejmuje prywatne, rodzinne i domowe życie, reputację pokrzywdzonego oraz fizyczną i psychiczną integralność. 

Drugi typ przestępstwa stalkingu to sytuacja, w której sprawca podszywa się pod inną osobę, czyli fałszywie podaje się za kogoś innego. Z tego typu przestępstwem spotykamy się najczęściej w świecie wirtualnym, na portalach  społecznościowych, czy też w przypadku zakładania poczty elektronicznej przy użyciu danych osobowych innych osób. Podejmując takie czynności, tj. wykorzystując wizerunek innej osoby lub inne dane osobowe, sprawca przestępstwa ma na celu wyrządzenie ofierze przestępstwa szkody majątkowej lub osobistej. Straty majątkowe są związane z powstaniem długów lub utratą bądź zmniejszeniem oczekiwanych zysków. Natomiast straty osobiste to starty, które nie maja charakteru materialnego a wiążą się z utratą dobrego imienia, zaufania, hańbą, narażeniem na lęk. Co ważne, nie musi dojść do powstania długu, utraty zysku czy innej straty osobistej. Wystarczająca jest sama chęć osiągnięcia tego skutku przez sprawcę. 

Dodatkowo, dla kwalifikacji prawnej czynu nie mają znaczenia okoliczności, w których dochodzi do wykorzystania danych osobowych. Nie ma również znaczenia to czy są one wykorzystywane w życiu prywatnym czy w obrocie prawnym.   

Zarówno stalking polegający na uporczywym nękaniu jak i polegający na podszywaniu się pod inną osobę zagrożone są karą pozbawienia wolności do lat 3. 

Może zdarzyć się też tak, że ofiara przestępstwa stalkingu nie mogąc sobie poradzić z problemem targnie się na własne życie. W takim przypadku sprawca przestępstwa będzie podlegał karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

Przestępstwo stalkingu polegające na uporczywym nękaniu lub podszywaniu się pod inną osobę ścigane jest na wniosek pokrzywdzonego. Jeżeli następstwem wyżej wymienionych  czynów jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie przestępstwo stalkingu będzie ścigane z urzędu. 

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska