Upadłość konsumencka – kto może ogłosić a kto nie

Podstawową przesłanką do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest niewypłacalność
(art. 10 prawo upadłościowe). Nie ma zatem możliwości, aby upadłość została ogłoszona w stosunku do osoby, która reguluje swoje zobowiązania na bieżąco. Definicja niewypłacalności została przedstawiona w art. 11 ustawy prawo upadłościowe i  w kontekście osoby fizycznej:

  • niewypłacalnym jest się wtedy, gdy dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych;
  • domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w spłatach przekracza trzy miesiące.

Dla niewypłacalności nie ma znaczenia, czy dłużnik nie reguluje jednego, czy wszystkich zobowiązań. Podobnie wygląda kwestia wysokości nieregulowanych zobowiązań – mogą być one nawet niewielkiej wartości. Dodatkowo, niewypłacalność powinna mieć charakter trwały, więc krótkotrwałe przerwy w spłatach nie są podstawą do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Przesłanka niewypłacalności jest przesłanką pozytywną, która musi wystąpić, by dłużnik mógł skutecznie dochodzić upadłości.

Umyślność (wina) a upadłość konsumencka

Jeżeli do niewypłacalności dłużnika doszło na skutek umyślnego działania, to sąd zobligowany jest do oddalenia wniosku o upadłość konsumencką. Umyślne działanie dłużnika należy rozpatrywać przez pryzmat zamiaru, który docelowo prowadzi do niewypłacalności lub jej zwiększenia. Sam fakt zaciągnięcia zobowiązania, czyli dokonania czynności, która finalnie doprowadziła do niewypłacalności, umyślnym działaniem nie jest. Umyślność jest przesłanką negatywną bezwzględną, której stwierdzenie uniemożliwi ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Warto zgłosić się do kancelarii prawnej, aby uniknąć błędnego stwierdzenia.

Rażące niedbalstwo a upadłość konsumencka

Jeżeli do niewypłacalności dłużnika doszło na skutek rażącego niedbalstwa, to sąd oddali wniosek o upadłość konsumencką. Rażące niedbalstwo polega na niezachowaniu należytej staranności w określonej sytuacji. Rażące niedbalstwo jest przesłanką negatywną bezwzględną, której stwierdzenie uniemożliwi ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska