Darowizna odwołanie

Samo odwołanie darowizny nie pociąga jednak za sobą skutku w postaci zmiany właściciela. Konieczne jest złożenie przez obdarowanego oświadczenia przed notariuszem o powrotnym przeniesieniu własności, które to oświadczenie darczyńca przyjmuje. W tym przypadku najlepiej będzie zatem, gdy nasi czytelnicy w pisemnym oświadczeniu o odwołaniu darowizny równocześnie zobowiążą w nim zięcia do stawienia się przed wybranym notariuszem w ustalonym dniu w celu złożenia przez niego – w ich obecności – oświadczenia o powrotnym przeniesieniu na nich własności nieruchomości.

Jeśli jednak nie dojdzie do tego dobrowolnie, pozostaje droga sądowa. Pozew cywilny o zobowiązanie obdarowanego do złożenia oznaczonego oświadczenia woli należy skierować do sądu właściwego według miejsca położenia nieruchomości. Trzeba w nim określić przedmiot darowizny, tj. rodzaj, powierzchnię nieruchomości, miejsce jej położenia, księgę wieczystą, która jest dla niej prowadzona, a także wskazać, kiedy umowa darowizny została zawarta, numer umowy i notariusza, przed którym doszło do jej zawarcia. O tym, do którego sądu należy wnieść pozew, decyduje wartość przedmiotu sporu, czyli darowizny, według aktualnej ceny. Jeżeli nie przekroczy ona 75 000 zł, żądanie powinno być skierowane do sądu rejonowego, powyżej tej kwoty – do sądu okręgowego. Pozew podlega opłacie sądowej w wysokości 5 proc. od wartości przedmiotu sporu. Prawomocny wyrok na mocy prawa cywilnego uwzględniający powództwo zastąpi konkretne oświadczenie woli pozwanego o powrotnym przeniesieniu własności nieruchomości na powodów.

Po uprawomocnieniu się wyroku uwzględniającego powództwo darczyńca powinien przedstawić notariuszowi jego odpis. Na tej podstawie notariusz sporządza umowę o powrotnym przeniesieniu na niego własności nieruchomości. Jest to konieczne, ponieważ prawomocne orzeczenie sądu zastępuje wyłącznie oznaczone oświadczenie woli pozwanego (obdarowanego), a nie powoda (darczyńcy). Jeżeli ten ostatni nie przedłoży notariuszowi wyroku i nie wyrazi zgody na powrotne przeniesienie na niego prawa własności nieruchomości, nie stanie się znowu jej właścicielem. Umowa o powrotnym przeniesieniu własności jest bowiem dwustronną czynnością prawną. Nie wystarczy zatem prawomocny wyrok stwierdzający obowiązek pozwanego (obdarowanego) do złożenia oświadczenia woli o powrotnym przeniesieniu na darczyńcę prawa własności nieruchomości. Do skuteczności tego przeniesienia wymagana jest złożona w odpowiedniej formie aprobata darczyńcy. Zachowanie formy aktu notarialnego dla akceptacji powoda (darczyńcy) powrotnego przeniesienia na niego przez obdarowanego prawa własności jest niezbędne ze względu na to, że przedmiotem umowy jest własność nieruchomości.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska