Sprzeciw od wyroku nakazowego

Sprzeciw od wyroku nakazowego w postępowaniu prawa karnego należy złożyć w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia oskarżonemu bądź oskarżycielowi wyroku, do sądu który wydał wyrok nakazowy.

Wskazany termin ma charakter zawity, co oznacza, że nie może ulec przedłużeniu ani skróceniu przez sąd. W razie wniesienia sprzeciwu wyrok nakazowy traci moc. Sprawa następnie podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych.

Sprzeciw jest wyrazem braku zgody stron na zaskarżony wyrok nakazowy i żądaniem przeprowadzenia dalszego postępowania na zasadach ogólnych. Nie jest wymagane formułowanie jakichkolwiek zarzutów pod adresem wyroku nakazowego ani uzasadnianie sprzeciwu. Wystarczające jest, aby zawierał dostatecznie jasne uzewnętrznienie woli zaskarżenia wyroku nakazowego.

Sprzeciw od wyroku nakazowego jest swoistym środkiem zaskarżenia wyroku nakazowego. Sprzeciw nie jest środkiem odwoławczym. Ustawodawca, kreując środek zaskarżenia w postaci sprzeciwu, wprowadza wyjątek od zasady, że od wyroku pierwszej instancji przysługuje środek odwoławczy w postaci apelacji. Ze względu na swoje właściwości klasyfikowany jest w doktrynie jako środek zaskarżenia należący do grupy sprzeciwów.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska