Wyrok prawomocność wykonalność

Polskie prawo wymienia kilka typów orzeczeń jakie może wydawać sąd w trakcie procesu. Sąd wydaje przede wszystkim wyroki. Wyrok jest bowiem orzeczeniem, które merytorycznie kończy sprawę. Innym orzeczeniem jakie może zapaść w trakcie sprawy sądowej jest postanowienie. Postanowienia rozstrzygają wiele kwestii pobocznych.
Z innych orzeczeń warto wymienić nakazy zapłaty.

Prawomocnym orzeczeniem jest takie od którego nie przysługuje zwyczajny środek zaskarżenia. Do takich środków zalicza się apelację, zażalenie, sprzeciw, zarzuty.

Apelację wnosi się od wyroków. Zaskarżyć można orzeczenie wydane przez sąd pierwszej instancji. Apelację wnosi się do sądu drugiej instancji za pośrednictwem sadu pierwszej instancji. Termin na wniesienie apelacji wynosi 14 dni od dnia doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem.

O sporządzenie uzasadnienia wnosi natomiast strona w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia sentencji wyroku albo doręczenia wyroku. Jeżeli natomiast strona nie złożyła wniosku o uzasadnienie wtedy ma 3 tygodnie na wniesienie apelacji.

Innym środkiem zaskarżenia jest zażalenie. Zażalenie wnosi się na postanowienia. Ale nie na wszystkie. Zaskarżyć bowiem można tylko postanowienia wymienione w art. 394 kodeksu postępowania cywilnego jak również te, które podlegają zaskarżeniu na mocy szczególnych przepisów.

Zażalenie podobnie jak apelację wnosi się do sądu wyższej instancji za pośrednictwem sądu, który wydał postanowienie. Termin na wniesienie zażalenia wynosi 7 dni.

Nakazy zapłaty wydane w postępowaniu upominawczym skarży się za pomocą sprzeciwu. Sprzeciw należy wnieść do sądu, który wydał nakaz zapłaty w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania nakazu zapłaty wraz z pozwem. W wypadku nie wniesienia sprzeciwu. Nakaz zapłaty się uprawomocnia.

Środkiem odwoławczym od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym są zarzuty. Podobnie jak sprzeciw wnosi się je w terminie 14 dni od dnia doręczenia nakazu i pozwu. Zarzuty wnosi się do sądu który wydał nakaz zapłaty.

Jeżeli strona sama lub z  pomocą kancelarii prawnej nie zaskarży orzeczenia w przewidzianym do tego terminie wtedy orzeczenie staje się prawomocne. Prawomocne orzeczenie natomiast zaopatrzone w klauzulę wykonalności może być podstawą egzekucji komorniczej.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska