Zmiana nazwiska po rozwodzie, co należy zrobić?

Chcąc zacząć nowy etap w życiu często decydujemy się na zmiany. Taką zmianą może być zmiana nazwiska, która może pomóc nam odciąć się od przeszłości i pozwala rozpocząć kolejny etap życia jako ”nowa” osoba.

Nazwisko w trakcie małżeństwa

O nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po zawarciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie może być złożone bezpośrednio po zawarciu małżeństwa albo przed sporządzeniem przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Każdy z małżonków może również zachować swoje dotychczasowe nazwisko albo połączyć z nim dotychczasowe nazwisko drugiego małżonka. Nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów.

W razie niezłożenia oświadczenia w sprawie nazwiska, każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko.

Nazwisko po rozwodzie

W przypadku rozwodu ustawodawca przewidział możliwość powrotu do nazwiska posiadanego przez wstąpieniem w związek małżeński. Aby to uczynić rozwiedziony małżonek musi złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenie o powrocie do poprzedniego nazwiska w terminie trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu.

Podkreślić należy, że w sytuacji, gdy nie podejmiemy żadnego działania – pozostaniemy przy dotychczasowym nazwisku, które nosiliśmy w trakcie małżeństwa. Po rozwodzie nie jest ono automatycznie zmieniane, a także nie może być zmienione na wniosek naszego byłego małżonka. To jakie nazwisko będziemy nosić po rozwodzie jest wyłącznie naszą decyzją.

Trzymiesięczny termin na złożenie oświadczenia liczony od dnia uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu jest terminem zawitym i nie podlega przywróceniu.

Zmiana nazwiska

Zmiana nazwiska możliwa jest również niezależnie od zawarcia związku małżeńskiego. Nazwisko może być zmienione przed, w trakcie oraz po rozwiązaniu małżeństwa. Tryb postępowania w sprawach zmiany imienia i nazwiska regulowany jest przez ustawę z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska.

Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

  1. imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
  2. na imię lub nazwisko używane;
  3. na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
  4. na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Ustawodawca wprowadza ograniczenie wyboru nazwiska poprzez ochronę nazwisk historycznych.

Oznacza to, że zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.

Nazwisko dziecka po rozwodzie rodziców

Rozwód rodziców nie wpływa na dotychczasowe nazwisko dziecka. Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców, pod warunkiem że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska dziecka jest potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko.

W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka.

Kancelaria Adwokacka w Lublinie Adwokat Mariusz Janiga reprezentuje swoich klientów przed organami administracji publicznej również w procedurze zmiany nazwiska. Zachęcamy do kontaktu.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska