Przedawnienie roszczeń

Przedawnienie roszczeń to fundamentalny mechanizm prawny, mający na celu stabilizację obrotu prawnego oraz zapewnienie pewności prawnej. Z biegiem czasu dowody mogą zaginąć, a świadkowie umrzeć lub stracić pamięć. Wobec tego, ustawodawca, dążąc do ochrony interesów zarówno wierzycieli, jak i dłużników, wprowadza ograniczenie czasowe na dochodzenie roszczeń.  

Przedawnienie roszczeń rozpoczyna bieg w chwili wymagalności roszczenia, czyli od momentu możliwości dochodzenia jego spełnienia.

Przedawnienie roszczeń: co to takiego?

Przedawnienie roszczeń to pojęcie prawne, które określa okres, po upływie którego niemożliwe staje się dochodzenie spełnienia roszczenia na drodze sądowej. Jest to instytucja mająca na celu zapewnienie stabilności stosunków prawnych oraz ochronę dłużnika przed wiecznym zagrożeniem dochodzenia od niego wierzytelności. Przedawnienie opiera się na założeniu, że wierzyciel, który przez długi czas nie dochodzi swoich praw, traci prawną możliwość do ich egzekwowania.

Przedawnienie roszczeń sprzyja racjonalnemu zarządzaniu i obrotem prawnym, skłaniając wierzycieli do terminowego dochodzenia swoich praw. Istotą przedawnienia jest więc nie tyle sankcja za bezczynność wierzyciela (który ma prawo nie wnieść oskarżenia), ile zapewnienie, po upływie określonego czasu, spokoju prawnego dłużnika, (który po spełnieniu warunków określonych przez prawo może uwolnić się od ciążącego na nim zobowiązania). Ten mechanizm znacząco wpływa na dynamikę relacji prawnych, wprowadzając element przewidywalności i stabilności.

Przedawnienie roszczeń w świetle prawa (Kodeks Cywilny)

Kodeks Cywilny (KC) stanowi podstawowe źródło regulacji dotyczących przedawnienia roszczeń w polskim porządku prawnym. Zgodnie z art. 117 KC, okres przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (więcej o tym tutaj: odszkodowania – adwokat). Przepisy KC określają różne terminy przedawnienia w zależności od rodzaju roszczenia. Generalną zasadą ustaloną przez ustawodawcę jest możliwość przedawnienia roszczeń wyłącznie o charakterze majątkowym. Kodeks cywilny ustanawia ogólny termin przedawnienia wynoszący odpowiednio:

10 lat dla roszczeń majątkowych,

3 lata dla roszczeń o świadczenia okresowe (np. czynsz najmu), oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Sprawdź, jak ubiegać się o odszkodowanie po wypadku.

Warto jednak zauważyć, że dla niektórych rodzajów roszczeń ustawodawca przewidział inne terminy. Na przykład: roszczenia pożyczkobiorcy o wydanie przedmiotu pożyczki, roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do hotelu lub podobnego zakładu, czy roszczenia przysługującego przewoźnikowi względem innych przewoźników, którzy uczestniczyli w przewozie przesyłki, mają okres tylko 6 miesięcy.

Może także wystąpić zawieszenie biegu terminu przedawnienia. Taka sytuacja następuje w przypadku:

– roszczeń dzieci przeciwko rodzicom – przez czas trwania władzy rodzicielskiej,

– roszczeń osób niemających pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę – przez czas sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli,

– roszczeń małżonków – przez czas trwania małżeństwa,

– roszczeń, których – z powodu siły wyższej – uprawniony nie może dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju – przez czas trwania przeszkody.

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia roszczeń oznacza, że termin przedawnienia nie zaczyna biec w ogóle, a jeżeli okoliczność powodująca zawieszenie wystąpiła po rozpoczęciu biegu terminu – ulega zawieszenia na czas trwania danej okoliczności, a po jej ustaniu biegnie dalej.

Jak liczyć okres przedawnienia roszczeń?

Obliczanie okresu przedawnienia roszczeń jest procesem wymagającym uwzględnienia kilku podstawowych czynników. Okres ten liczy się od dnia następnego po dniu, w którym roszczenie stało się wymagalne. Istnieją jednak sytuacje, które mogą wpłynąć na przebieg terminu przedawnienia, w tym m.in. zawieszenie biegu przedawnienia, lub jego przerwanie. Zawieszenie biegu przedawnienia ma miejsce w określonych przez prawo sytuacjach i prowadzi do tymczasowego wstrzymania liczenia okresu przedawnienia. Z kolei przerwanie biegu przedawnienia, które może nastąpić na skutek działań prawnych podjętych przez wierzyciela, skutkuje rozpoczęciem liczenia nowego okresu przedawnienia od początku.

Warto podkreślić, że sposób liczenia okresu przedawnienia może ulec zmianie w zależności od wystąpienia określonych zdarzeń prawnych, takich jak wspomniane zawieszenie czy przerwanie biegu przedawnienia. 

Dodatkowo, istotne jest zwrócenie uwagi na specyfikę kalendarzową – w przypadkach, gdy termin przedawnienia upływa w dzień uznany za wolny od pracy, bieg przedawnienia przedłuża się do najbliższego dnia roboczego. Ta zasada ma na celu ochronę praw stron stosunku prawnego, gwarantując możliwość podjęcia odpowiednich działań prawnych w terminie. 

Jakie roszczenia mogą się przedawnić?

W praktyce przedawnieniu ulegać mogą niemal wszystkie roszczenia, z kilkoma wyjątkami określonymi w prawie. Do roszczeń, które mogą ulec przedawnieniu, należą m.in. roszczenia z tytułu wykonania umów, roszczenia o zapłatę alimentów, czy roszczenia związane z odpowiedzialnością cywilną. Z drugiej strony, z kodeksu cywilnego wynika, że niektóre roszczenia są wyłączone spod mechanizmu przedawnienia, jak na przykład roszczenia o stwierdzenie nabycia spadku.

Strony stosunków prawnych powinny mieć jednak świadomość, że przedawnienie roszczeń nie następuje automatycznie, a dłużnik, chcąc skorzystać z zarzutu przedawnienia, musi go odpowiednio podnieść w toku postępowania sądowego. Konieczność podniesienia zarzutu przedawnienia przez dłużnika podkreśla, że przedawnienie służy raczej ochronie przed procesem sądowym, niż uniemożliwieniem samego dochodzenia roszczeń.

Kiedy bieg przedawnienia przerywa się?

Bieg przedawnienia może zostać przerwany w wyniku podjęcia przez wierzyciela czynności prawnych wobec dłużnika, mających na celu dochodzenie roszczenia. Do takich czynności należy złożenie pozwu sądowego, wezwanie do mediacji, czy też uznanie długu przez dłużnika. Przerwanie biegu przedawnienia skutkuje rozpoczęciem nowego okresu przedawnienia od momentu przerwania. Jest to istotne z punktu widzenia ochrony praw wierzyciela, który aktywnie dąży do zaspokojenia swoich roszczeń.

Aby uzupełnić tę perspektywę, istotne jest również zwrócenie uwagi na inne czynności, które mogą przerwać bieg przedawnienia, na przykład uznanie długu przez dłużnika w jakiejkolwiek formie, co może nastąpić przez dokonanie czynności prawnej wskazującej na uznawanie istnienia zobowiązania (np. częściowa spłata długu, zaoferowanie zabezpieczenia długu). Działania manifestujące wolę dłużnika do uznania istnienia roszczenia oraz zamiar jego regulowania, również inicjują nowy okres przedawnienia. Jest to ważne zarówno dla wierzycieli, jak i dłużników, gdyż zrozumienie mechanizmów przerwania biegu przedawnienia pozwala na skuteczne zarządzanie swoimi prawami i obowiązkami w kontekście przedawnienia roszczeń. Te regulacje mają na celu zapobieganie sytuacjom, w których dłużnik, poprzez zwłokę, unikałby odpowiedzialności, oraz stwarzają zachętę do aktywnego i terminowego regulowania zobowiązań.

Instytucja przedawnienia roszczeń pełni kluczową rolę w zapewnieniu stabilności i pewności obrotu prawnego. Wymaga od wierzycieli aktywności w dochodzeniu swoich praw oraz chroni dłużników przed niekończącymi się roszczeniami. Zrozumienie zasad przedawnienia, w tym sposobu liczenia okresów przedawnienia, a także znaczenia przerwania i zawieszenia biegu przedawnienia, jest niezbędne dla każdego uczestnika obrotu prawnego. Przemyślane i odpowiedzialne korzystanie z regulacji dotyczących przedawnienia pozwala na efektywną ochronę swoich interesów w ramach obowiązującego porządku prawnego.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska