Klauzula wykonalności

Orzeczenia co do roszczeń majątkowych wydane w postępowaniu na mocy prawa karnego, którym można nadać klauzulę wykonalności, mogą mieć postać:

1) orzeczenia o nawiązce na rzecz pokrzywdzonego, obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynieniu krzywdzie;
2) orzeczenia o obowiązku naprawienia szkody lub nawiązce na wniosek pokrzywdzonego lub innej uprawnionej osoby;
3) orzeczenia o nawiązce na cel społeczny lub pokrzywdzonego ;
4) orzeczenia zobowiązującego do naprawienia szkody w całości lub w części lub o świadczeniu pieniężnym

Na równi z powyższymi orzeczeniami zostały potraktowane ugody zawarte przed sądem oraz przed referendarzem sądowym oraz mediatorem, o ile dotyczą roszczeń majątkowych. Orzeczenia powyższe i ugody mogą być opatrzone klauzulą wykonalności, pod warunkiem że podlegają egzekucji w sposób przewidziany przez prawa kodeku postępowania cywilnego.

Jeżeli sąd, zobowiązując oskarżonego do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę kwoty pieniężnej, określił termin wykonania tego obowiązku, to przed upływem tego terminu nie jest możliwe nadanie klauzuli wykonalności orzeczeniu zawierającemu to zobowiązanie. Wykonalność takiego zobowiązania następuje z chwilą upływu terminu wskazanego przez sąd.

Klauzula wykonalności jest nadawana na wniosek osoby uprawnionej przez sąd I instancji albo przez referendarza sądowego. Jedynie w wypadku orzeczenia obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia na rzecz osoby, która nie brała udziału w sprawie, nawiązki lub świadczenia pieniężnego przesyła się z urzędu tytuł egzekucyjny pokrzywdzonemu lub innej osobie uprawnionej.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska