Rodzina zastępcza

Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności ustawodawca przewidział instytucję rodziny zastępczej jako formę rodzinnej pieczy zastępczej nad dzieckiem.

Rodzinę zastępczą dzielimy na: spokrewnioną, niezawodową, zawodową w tym zawodową pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego i zawodową specjalistyczną.

Kto może być rodziną zastępczą?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:

1) dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3) wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza POZ oraz

b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa;

6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku cudzoziemców ich pobyt jest legalny;

7) zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Dodatkowo kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny.

Podczas orzekania sąd przede wszystkim kieruje się dobrem dziecka i działa w jego interesie, co w szczególnych okolicznościach może przemawiać za odstąpieniem od spełnienia przez kandydata wszystkich wymagań przewidzianych powyżej.

W jaki sposób zostać rodziną zastępczą?

Aby zostać rodzina zastępczą należy złożyć wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej w sądzie opiekuńczym (Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich) właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Ponadto, we wniosku należy uzasadnić swoją kandydaturę na rodzinę zastępczą – wskazać, jakie warunki się spełnia, posiadane kwalifikacje, czy dotychczasowe doświadczenie w sprawowaniu opieki.

Należycie uzasadniony wniosek stanowi podstawę każdej pozytywnie zakończonej sprawy. Kancelaria Adwokacka Adwokat Mariusz Janiga posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw o ustanowienie rodziny zastępczej dlatego warto zwrócić się do adwokata, który właściwie pokieruje postępowaniem.

Prawo cywilne Prawo pracy Prawo rodzinne Prawo karne Prawo nieruchomości Prawo spadkowe Rozwody
Adwokat Mariusz Janiga
Kancelaria Adwokacka Lublin
20-023 Lublin, ul. Chopina 14/55

tel: 691 507 821
e-mail: [email protected]

Poniedziałek – Piątek: 8-19
Sobota: 9-17

Numer konta bankowego:
75 1940 1076 4894 9928 0000 0000Adwokatura Polska