Specjalizacje

Specjalizacje
4.6 (92.31%) 52 votes
Adwokat Lublin

 • wszystkie sprawy karne o przestępstwa uregulowane w Kodeksie karnym oraz przestępstwa pozakodeksowe

 • wszystkie sprawy o wykroczenia uregulowane w Kodeksie wykroczeń oraz wykroczenia pozakodeksowe

 • wszystkie sprawy karne i wykroczeniowe uregulowane w Kodeksie karnym skarbowym

 • sprawy związane z zastosowaniem środków zabezpieczających

 • sprawy o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

 • sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

 • sprawy o zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności

 • sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności

 • sprawy o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności

 • sprawy o rozłożenie kary grzywny na raty
 • sprawy o rozwód

 • sprawy o separację

 • sprawy o ustalenie nieistnienia małżeństwa

 • sprawy o podział majątku małżonków

 • sprawy o zasądzenie alimentów

 • sprawy o obniżenie i podwyższenie alimentów

 • sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem

 • sprawy o zmianę ustalonych kontaktów z dzieckiem

 • sprawy o zagrożenie grzywną w przypadku utrudniania lub niewykonywania kontaktów z dzieckiem

 • sprawy o wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

 • sprawy o uchylenie obowiązku alimentacyjnego

 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami

 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami z datą wsteczną

 • sprawy związane z zarządem majątkiem wspólnym małżonków

 • sprawy związane z władzą rodzicielską

 • sprawy o ustalenie ojcostwa

 • sprawy o zaprzeczenie ojcostwa

 • sprawy o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.


 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie

 • sprawy o zapłatę

 • sprawy stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli

 • sprawy o ustalenie bezskuteczności złożonego oświadczenia woli (zawarcia umowy)

 • sprawy o zasiedzenie

 • sprawy o zniesienie współwłasności

 • sprawy związane z ochroną własności

 • sprawy związane ze służebnościami gruntowymi, osobistymi i przesyłu

 • sprawy z zakresu ochrony posiadania

 • sprawy związane z umowami zawartymi pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami a przedsiębiorcami

 • sprawy związane z roszczeniami z umów przedwstępnych

 • sprawy z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia

 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie wynikające z czynów niedozwolonych

 • sprawy związane z odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

 • sprawy związane z ochroną wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (skarga pauliańska)

 • sprawy związane z umowami uregulowanymi w Kodeksie cywilnym oraz umowami pozakodeksowymi

 • sprawy związane z odwołaniami od decyzji ZUS, KRUS

 • sprawy o odwołanie darowizny

 • sprawy spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku

 • sprawy o uznanie za niegodnego dziedziczenia

 • sprawy o zachowek

 • sprawy o dział spadku

 • sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego


 • spory o wynagrodzenie

 • spory o przywrócenie do pracy

 • sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych (emerytury, renty oraz zasiłki)


 • Zajmuję się reprezentowaniem klientów przed organami państwowymi we wszelkich sprawach związanych z szeroko rozumianym prawem administracyjnym oraz zaskarżaniem wydanych decyzji do organów wyższej instancji oraz Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego


 • Zajmuję się reprezentowaniem podmiotów gospodarczych przed sądami, organami administracji publicznej w tym urzędami skarbowymi i izbami skarbowymi. Pomagam w negocjacjach celem ugodowego załatwienia zaistniałego sporu bez angażowania się w sprawy sądowe. Opiniuję projekty umów z różnych dziedzin prawa, doradzam w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego. Istnieje możliwość nawiązania stałej współpracy.