Alimenty na dziecko

Oceń tą stronę

Według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek alimentacyjny polega na dostarczeniu środków utrzymania (i środków wychowania), które mają zaspokajać normalne, bieżące potrzeby. Gdy dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie (a jego majątek nie wystarcza na pokrycie kosztów utrzymania), rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych.

Do utrzymywania dziecka zobowiązani są oboje rodzice. Czasami dochodzi jednak do sytuacji, w której jedno z nich nie chce dobrowolnie przekazywać środków na realizację usprawiedliwionych potrzeb dziecka. W takim wypadku można wystąpić do sądu z pozwem o zasądzenie alimentów.

Podstawą do skierowania powództwa o zasądzenie alimentów jest art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Osobą składającą tego typu pismo jest dziecko uprawnione do alimentów. Oczywiście nie może ono zrobić tego samodzielnie, zanim nie uzyska pełnej zdolności do czynności prawnych, czyli nie skończy 18 lat. Do tego czasu w jego imieniu pozew może złożyć jego aktualny opiekun prawny, czyli przede wszystkim matka, ojciec albo jedno z dziadków. Warto przy tym podkreślić, że przy ustaleniu uprawnienia do złożenia w imieniu dziecka powództwa nie chodzi o sam fakt jego zamieszkiwania z daną osobą. Osoba ta musi dodatkowo posiadać prawo do opieki nad nim.

Zgodnie z k.r.o. rodzice są zobowiązani zapewnić dziecku środki na jego utrzymanie do czasu, aż nie będzie ono w stanie zrobić tego samodzielnie. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Każda sprawa o zasądzenie alimentów jest przez sąd analizowana, ale generalnie przyjmuje się, że dziecko nie jest w stanie utrzymywać się samodzielnie, dopóki uczy się lub studiuje. Nie ma więc z góry określonej granicy wieku, po której przekroczeniu dziecku nie należą się już alimenty.

Przepisy k.r.o. w niektórych sytuacjach dopuszczają również możliwość uzyskania alimentów od dziadków, tzw. alimentów uzupełniających. Jest to możliwe, jeżeli:

– rodzice dziecka nie żyją,

– rodzice dziecka nie są w stanie wypełnić obowiązków wobec niego,

-otrzymanie od rodziców dziecka na czas potrzebnych mu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.

Dodatkowo dziecko musi znajdować się w niedostatku. Jeżeli więc zostały spełnione oba te warunki, można wystąpić do sądu o zasądzenie świadczenia alimentacyjnego także od dziadków dziecka.

Mariusz Janiga
Adwokat pecjalizujący się w sprawach karnych, rodzinnych, spadkowych, cywilnych, administracyjnych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Pełen profesjonalizm poparty 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw Klientów i ugruntowaną wiedzą prawniczą