Zniesienie współwłasności

Oceń tą stronę

Znieść współwłasność można na różne sposoby– dotyczy to zarówno trybu umownego, jak i sądowego. W przepisach prawa cywilnego wyróżnia 3 sposoby zniesienia współwłasności:

– podział fizyczny rzeczy;
– przyznanie rzeczy na własność jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty;
– sprzedaż rzeczy i podział ceny sprzedaży;

Osoba zainteresowana takim zniesieniem może skorzystać z przysługującego jej roszczenia o zniesienie współwłasności. Współwłasność może być zniesiona w każdym czasie, roszczenie to nie ulega przedawnieniu.

Odrębnie uregulowana w przepisach art. 213-218 k.c. jest problematyka sądowego zniesienia współwłasności gospodarstw rolnych. Występuje tu wiele ograniczeń, które jednak nie dotyczą umownego zniesienia współwłasności. Ograniczenia te obejmują gospodarstwa rolne – dotyczą współwłasności (wspólności) całej masy majątkowej, jaką jest gospodarstwo rolne. Zgodnie z art. 553 k.c. za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Jeżeli ustalone zostały dopłaty lub spłaty, sąd oznaczy termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia. W razie rozłożenia dopłat i spłat na raty czas ich uiszczenia nie może przekraczać dziesięciu lat.  W szczególnych przypadkach sąd może odroczyć termin zapłaty na wniosek dłużnika.

Opłata za wniosek :

– 1000 zł co do zasady,
– 300 zł przy zgodnym podziale,

Sądowe zniesienie współwłasności odbywa się w postępowaniu nieprocesowym przed sądem rejonowym. Postępowanie wszczynane jest na wniosek jednego ze współwłaścicieli. We wniosku konieczne jest dokładne określenie rzeczy mającej ulec podziałowi oraz przedstawić dowody prawa własności.

Mariusz Janiga
Adwokat pecjalizujący się w sprawach karnych, rodzinnych, spadkowych, cywilnych, administracyjnych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Pełen profesjonalizm poparty 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw Klientów i ugruntowaną wiedzą prawniczą