Sprzeciw od wyroku nakazowego

Sprzeciw od wyroku nakazowego
5 (100%) 1 vote
Adwokat Lublin

Sprzeciw od wyroku nakazowego należy złożyć w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia oskarżonemu bądź oskarżycielowi wyroku, do sądu który wydał wyrok nakazowy.

Wskazany termin ma charakter zawity, co oznacza, że nie może ulec przedłużeniu ani skróceniu przez sąd. W razie wniesienia sprzeciwu wyrok nakazowy traci moc. Sprawa następnie podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych.

Sprzeciw jest wyrazem braku zgody stron na zaskarżony wyrok nakazowy i żądaniem przeprowadzenia dalszego postępowania na zasadach ogólnych. Nie jest wymagane formułowanie jakichkolwiek zarzutów pod adresem wyroku nakazowego ani uzasadnianie sprzeciwu. Wystarczające jest, aby zawierał dostatecznie jasne uzewnętrznienie woli zaskarżenia wyroku nakazowego.

Sprzeciw od wyroku nakazowego jest swoistym środkiem zaskarżenia wyroku nakazowego. Sprzeciw nie jest środkiem odwoławczym. Ustawodawca, kreując środek zaskarżenia w postaci sprzeciwu, wprowadza wyjątek od zasady, że od wyroku pierwszej instancji przysługuje środek odwoławczy w postaci apelacji. Ze względu na swoje właściwości klasyfikowany jest w doktrynie jako środek zaskarżenia należący do grupy sprzeciwów.

Mariusz Janiga
Adwokat pecjalizujący się w sprawach karnych, rodzinnych, spadkowych, cywilnych, administracyjnych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Pełen profesjonalizm poparty 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw Klientów i ugruntowaną wiedzą prawniczą