Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Oceń tą stronę

Zadośćuczynienie to rekompensata za szkodę niemajątkową, czyli krzywdę doznaną np. w wypadku komunikacyjnym czy w wyniku błędu lekarskiego. Zadośćuczynienie różni się od odszkodowania tym, że ma na celu wyrównanie krzywdy niemajątkowej, natomiast odszkodowania dochodzimy wówczas, gdy chcemy pokryć poniesione koszty lub utracony zarobek. Dochodzenie zadośćuczynienia bywa postępowaniem trudniejszym niż to, w którym dochodzimy odszkodowania, ponieważ nie można wycenić wartości życia i zdrowia ludzkiego. Zadośćuczynienie ma pełnić funkcję kompensacyjną i starać się wynagrodzić doznania cierpienia psychiczne i fizyczne. Kwota zadośćuczynienia ma stanowić ekonomicznie odczuwalną wartość i nie być symboliczna, jednak powinna utrzymana być w rozsądnych granicach odpowiadających przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa, ma stanowić odpowiednią sumę pieniędzy za doznaną krzywdę. Sądy posiadają pewną swobodę w przyznawaniu zadośćuczynienia biorąc pod uwagę konkretne okoliczności danego zdarzenia.

Termin ogólny przedawnienia w ubieganiu się o roszczenia odszkodowawcze wynosi trzy lata (art. 442 § 1 kodeksu cywilnego). Czas liczony jest od chwili, w której poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Uszczerbek na zdrowiu może wystąpić po upływie pewnego czasu od samego zdarzenia. Tak więc okres trzech lat liczony jest od momentu zdiagnozowania uszczerbku. Podobnie w przypadku, w którym dopiero po czasie poszkodowany pozna tożsamość nieznanego w chwili wypadku sprawcy. Ponadto, jeżeli sprawca wypadku komunikacyjnego został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko zdrowiu i życiu, okres przedawnienia wynosi aż 20 lat od daty popełnienia przestępstwa.

Osoba poszkodowana może domagać się następujących roszczeń:

  • odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów,
  • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
  • zwrotu kosztów związanych z wypadkiem komunikacyjnym,
  • renty (uzupełniającej, kapitalizacji, na zwiększone potrzeby),
  • zwrotu utraconych zarobków (w przypadku krótszych okresów niepełnosprawności).

Rodzina poszkodowanego, który poniósł śmierć, może walczyć o odszkodowanie, zwrot kosztów leczenia i pogrzebu, rentę alimentacyjną, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

Mariusz Janiga
Adwokat pecjalizujący się w sprawach karnych, rodzinnych, spadkowych, cywilnych, administracyjnych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Pełen profesjonalizm poparty 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw Klientów i ugruntowaną wiedzą prawniczą